Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

12 Σεπτεμβρίου 2022

Εγγραφές σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.

Α. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Οι εγγραφές
πραγματοποιούνται είτε στη Σχολή, αποκλειστικά με ραντεβού (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο) είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, σύμφωνα με την σφραγίδα επί του φακέλου- απόδειξη ταχυμεταφοράς.
Για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής η οποία παρέχεται από τη Σχολή. Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω www.gov.gr , όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 του ν.4727/2020 (Α ́ 184).
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία .γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.
3. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω www.gov.gr. Σε περίπτωση που από προηγούμενο έτος ο επιτυχών έχει εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, υποβάλλεται πράξη διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα.
5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η Βεβαίωση Συμμετοχής έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο. (Για τη Βεβαίωση Συμμετοχής, βλ. Παράρτημα Ι). Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους πέτυχαν από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ -Β ́ (90% και 10%).
7. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β ́ 1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
8. Πιστοποιητικό γέννησης.
B. Η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν, στο ίδιο
διάστημα υποβολής της αίτησης, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν, με τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους, σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ ́ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.
Γ. Ειδικότερα, σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή23 Σεπτεμβρίου 2022 και με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τους υπόλοιπους νεοεισαχθέντες, ήτοι αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον
επιτυχόντα πρόσωπο, και αποκλειστικά με ραντεβού, είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier).
Για την εγγραφή υποβάλλονται αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο. Για λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A831946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%92%CE%9C%CE%94?inline=true
Επίσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλονται Πιστοποιητικό Γέννησης και Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β ́ 1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη
των μαθημάτων.
Προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων όλων των ανωτέρω κατηγοριών, το έντυπο της αίτησης καθώς και η λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Σχολών.

Δ. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κ.υ.α «Κανονισμός Σπουδών Α.Σ.Τ.Ε. του ΟΤΕΚ» (Β ́ 2340), όπως ισχύει, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και σπουδαστές του Α ́ έτους και η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές.
Ε. Οι εγγραφές των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών που έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στα χειμερινά εξάμηνα θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Οκτωβρίου 2022

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram