Ο Πανεπιστημιακός χάρτης ERAΣMUS+ απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ) και έτσι θα μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και θα είναι ανοικτό για την περίοδο 2014-2020.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα θα υποστηρίζει τρεις κύριες κατηγορίες δράσεων:

  • Ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της ΕΕ, που θα περιλαμβάνουν: σπουδές και κατάρτιση, περιόδους άσκησης, διδασκαλία και επαγγελματική εξέλιξη και μη τυπικές δραστηριότητες για νέους, όπως ο εθελοντισμός.
  • Θεσμική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, για να δοθεί ενθάρρυνση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις δραστηριότητες των νέων, καθώς επίσης και για να δοθεί προώθηση στην απασχολησιμότητα, στη δημιουργικότητα και στην επιχειρηματικότητα.
  • Υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη και συνεργασία με τρίτες χώρες, με επίκεντρο την ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η συμμετοχή της ΑΣΤΕΑΝ στο πρόγραμμα, είναι καθοριστικής σημασίας καθώς μέσα από αυτό η Σχολή στοχεύει στη δημιουργία συνεργασιών με άλλες τριτοβάθμιες τουριστικές σχολές στην Ευρώπη και εκτός, και στην ενθάρρυνση της κινητικότητας τόσο των  σπουδαστών της, με σκοπό τις σπουδές και την πρακτική άσκηση, όσο και του διδακτικού της προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, την επιμόρφωση και την έρευνα.

 

(Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα : http://www.iky.gr/europaika-programmata/erasmus-plus)

View Fullscreen