Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

5 Οκτωβρίου 2022

Μετεγγραφές Σπουδαστών

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ 5981/29-11-2007 (Β’2340) - Κανονισμός Σπουδών και ΚΥΑ 4631/7-3-2019 (Β’929) οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες Α’ διδακτικού έτους των ΑΣΤΕ έχουν δικαίωμα μετεγγραφής αποκλειστικά και μόνο σε άλλη Α.Σ.Τ.Ε. Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης η οποία υποβάλλεται στην Α.Σ.Τ.Ε. που έχει εγγραφεί εντός προθεσμίας 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών.

Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται αναλυτικά οι συγκεκριμένοι λόγοι, για τους οποίους αυτή αιτείται και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλη Α.Σ.Τ.Ε. έχουν και οι σπουδαστές/στριες του Β΄ και Γ΄ διδακτικού έτους. Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης η οποία υποβάλλεται στην Α.Σ.Τ.Ε. που φοιτά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους ή κατ΄ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram