Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

10 Μαρτίου 2022

Μετεκπαίδευση- Εγγραφές επιτυχόντων

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία της ΑΣΤΕΚ (Λατούς 25, 72100 Άγιος Νικόλαος) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από 10.3.2022 έως και 15.3.2022 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00, την αίτηση εγγραφής και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram