Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

23 Ιουλίου 2021

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΕΚ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 01/06/2021 ΕΩΣ 27/08/2021  

Σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση της λήψης του στεγαστικού επιδόματος, θα πρέπει αρχικά να προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων τόσο των γονέων όσο και των σπουδαστών (αν είναι υπόχρεοι υποβολής). Επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω κριτήρια,  τα οποία καθορίζουν και το ποιος είναι ο δικαιούχος:

-Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (εισοδήματα 2020) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. (Ως ετήσιο εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων  τέκνων του, από κάθε πηγή).

-Οι Β΄ ετείς και Γ΄ετείς σπουδαστές οφείλουν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση λόγω και του εισοδήματος από την πρακτική άσκηση θέρους 2020. Σε περίπτωση δε που υπερβούν το ποσόν των 3.000 ευρώ, λόγω και άλλων εισοδημάτων, παύουν να είναι προστατευόμενα μέλη και είναι οι ίδιοι/ες δικαιούχοι. (Ως ετήσιο εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου).

- Οι Α΄ετείς  σπουδαστές θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση  σε περίπτωση που υποχρεούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

-Ο δικαιούχος οφείλει να δηλώσει το μίσθωμα του ενοικίου στη φορολογική του δήλωση του έτους 2021

Συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας λογιστή για την σωστή συμπλήρωση και  τον συσχετισμό των φορολογικών δηλώσεων της οικογένειάς σας.

Έχουν παρατηρηθεί  τα φαινόμενα να δηλώνονται στο Ε1 λάθος προστατευόμενα μέλη, (λόγω φορολογικού εισοδήματος), να παραλείπεται η δήλωση  της μισθωμένης κατοικίας καθώς και το ΑΦΜ προστατευόμενων μελών και εκμισθωτών.

-Οι γονείς του σπουδαστή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α').

-Προσοχή- Παρατηρήθηκε επίσης το φαινόμενο κάποιοι δήμοι να αδυνατούν στην έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στους  σπουδαστές της περιοχής τους, διότι σαν διεύθυνση στοιχείων φορολογουμένου δήλωναν ταχυδρομική διεύθυνση στον Άγιο Νικόλαο. Συνεννοηθείτε με τον δήμο σας ή τον προσωπικό λογιστή σας για τυχόν αλλαγή. 

Προϋποθέσεις

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1. Στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του σπουδαστή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού), χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:  

α) Ο σπουδαστής/στρια να διαμένει σε μισθωμένη οικεία λόγω των σπουδών του για απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό της Σχολής, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής/στρια είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (εισοδήματα 2020) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. (Ως ετήσιο εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων  τέκνων του, από κάθε πηγή). Το ποσό που θα προκύψει αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης στο πεδίο Νο 5.

Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του σπουδαστή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προ βλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α').

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει ο σπουδαστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994.

Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο σπουδαστής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος λόγω της υπέρβασης των 3.000€ του ετήσιου φορολογούμενου εισοδήματος πραγματικού ή τεκμαρτού, καθώς και του απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο εισοδήματος.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφόσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια. Εάν δικαιούχος είναι ο ίδιος ο σπουδαστής/στρια, ελέγχεται παράλληλα και το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων για την εξακρίβωση ότι δεν αναφέρεται εκεί και ως προστατευόμενο μέλος.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στον σπουδαστή/στρια.

5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα χορηγείται για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφ΄ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.

8. Όταν οι γονείς του σπουδαστή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά - Διαδικασία

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος πρέπει υποβάλλουν στη Γραμματεία της ΑΣΤΕΚ τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει ο σπουδαστής (γονέας).

Εάν η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση κατατεθεί στη Γραμματεία της Σχολής από:

Α. Τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται:

α. Υποβολή της αίτησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου μέσω ΚΕΠ. Η αίτηση κατατίθεται δια ζώσης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Γραμματεία της Σχολής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. (συνημμένο έντυπο αίτησης).

Β. Από εκπρόσωπο του δικαιούχου (σπουδαστής, σύζυγος κ.α.)

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται:

α. Η υποβολή εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου ή μέσω του https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses

ή με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω ΚΕΠ (συνημμένο έντυπο εξουσιοδότησης)

β. Υποβολή της αίτησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από ΚΕΠ.

2. Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης

 Χορηγείται από τη Γραμματεία της ΣΧΟΛΗΣ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ).  Στο  πιστοποιητικό  βεβαιώνεται  ότι  ο  σπουδαστής/στρια  σημείωσε  επιτυχία  στις  εξετάσεις  τουλάχιστον στα  μισά  του  συνολικού  αριθμού  των  μαθημάτων του  προγράμματος  σπουδών  του  προηγούμενου  έτους  ή  των  αντίστοιχων  δύο  προηγούμενων εξαμήνων. Επίσης βεβαιώνεται η διάρκεια των σπουδών της Σχολής. 

Για το πρώτο έτος φοίτησης αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού κατατίθεται πιστοποιητικό εγγραφής. (Εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής) O συνολικός αριθμός μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος επίδοσης 20192020 είναι (Α' έτος:13, Β' έτος:13, Γ' έτος:14). (Κρίνεται πάντα η ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους φοίτησης ).

3. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ.

(Τα προστατευόμενα μέλη να προκύπτουν από την αποτύπωσή τους στο εκκαθαριστικό σημείωμα).

(Το Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή να αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του δικαιούχου, καθώς και το καταβληθέν μίσθωμα)

 Σε περίπτωση που ο σπουδαστής/στρια δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο(Συνημμένα υποδείγματα)

  • Οι Κύπριοι σπουδαστές προσκομίζουν την τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση Προσόδων) για το συνολικό εισόδημα της οικογένειας πρωτότυπη. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι Κύπριοι δικαιούχοι θα υποβάλλουν δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο.  
  • Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα. Παράλληλα να αποδεικνύεται και από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους 2020 ως προστατευόμενο μέλος.

Εάν ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος είναι ο σπουδαστής (επειδή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση) θα πρέπει να προσκομίζεται και το εκκαθαριστικό του γονέα του από το οποίο θα προκύπτει ότι ο σπουδαστής δεν έχει δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος. Από 3.000€ και πάνω (φορολογητέο ή τεκμαρτό) δικαιούχος είναι ο σπουδαστής και δεν μπορεί να είναι προστατευόμενο μέλος.

4.  Βεβαίωση Δηλωθείσας  Περιουσιακής  Κατάστασης  (Ε9)  όλης της οικογένειας (γονέων και προστατευόμενων τέκνων) τα οποία απεικονίζουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας. Υπολογίζονται τα ακίνητα στο σύνολό τους στα οποία παρουσιάζονται  στο Ε9 ως κύριοι ή επικαρπωτές (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων κατοικιών),ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη  οι βοηθητικοί χώροι , τα καταστήματα και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Τα μέτρα που θα προκύψουν από όλα τα ακίνητα αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης στο πεδίο Νο 6 της αίτησης.

- Στην περίπτωση που κάποιος από τους γονείς ή τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ακίνητη περιουσία, συμπληρώνεται από τον δικαιούχο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο. Αν δικαιούχος είναι ο ίδιος ο/η σπουδαστής/στρια τότε δεν απαιτούνται τα Ε9 όλης της οικογένειας αλλά μόνο το δικό του ή σε περίπτωση που δεν έχει ακίνητη περιουσία, συμπληρώνει την σχετική υπεύθυνη δήλωση. Χρησιμοποιούμε τα Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων που μπορείτε να προσαρμόσετε ανά περίπτωση (συνημμένες Υ.Δ.).

 Μέσω: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunesdeloses ή με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω ΚΕΠ

- Οι  Κύπριοι  σπουδαστές  προσκομίζουν  Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Μαζί με την παραπάνω βεβαίωση υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι η συνολική περιουσιακή τους κατάσταση είναι αυτή που αναφέρεται στη βεβαίωση του Κοινοτάρχη και ότι δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα στην κατοχή τους σε Ελλάδα & Κύπρο.  

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δικαιούχου

Σε περίπτωση αλλοδαπών γονέων, τότε ο/η σπουδαστής/στρια εκτός από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Ελληνικής Ιθαγένειας) θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος/η)

Οι  Κύπριοι  σπουδαστές  προσκομίζουν  βεβαίωση  από  την  οικεία  δημοτική αρχή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης των  τέκνων πρωτότυπη.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/της σπουδαστή/στριας (ΟΧΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ)

  • Μόνιμη κατοικία του σπουδαστή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του σπουδαστή. Χορηγείται από το Δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα η οικογένεια του  σπουδαστή. Προσοχή να συμπίπτει με την δηλωμένη ταχ. διεύθυνση της Αιτήσεως για το Στεγαστικό και με την ταχ διεύθυνση του εκκαθαριστικού του δικαιούχου.
  • Οι Κύπριοι σπουδαστές υποβάλλουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.   

7. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του σπουδαστή/τριας.

- Νοείται το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κατοικίαςτουλάχιστον εξάμηνης διαμονής

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα, υπό την κατάλυμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής θα προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις είτε μίσθωσης ακινήτου, είτε διαμονής σε τουριστικό κατάλυμα, θα πρέπει απαραίτητα στο εκκαθαριστικό σημείωμα του δικαιούχου να αποτυπώνεται η συμπλήρωση των αντίστοιχων κωδικών στους πίνακες 5 και 6 της φορολογικής δήλωσης, που αφορά την καταβολή των ενοικίων που καταβλήθηκαν για τον σπουδαστή.

Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Επισημαίνουμε ότι:

Όταν δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο σπουδαστής/στρια, τότε  η απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας,  ή οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από τουριστικό κατάλυμα  θα πρέπει να είναι στο όνομά του. Ευνόητο είναι ότι δηλώνεται στο Ε1 του σπουδαστή.

8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου  (1ος δικαιούχος)

Προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού όπο υ αποτυπώνεται ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ (27 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)  και στον οποίο ο δικαιούχος επιθυμεί να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση (απαραίτητα να αναφέρεται ως  πρώτο όνομα).

9. Υπεύθυνες  δηλώσεις  του  νόμου  1599/86  του  δικαιούχου  του στεγαστικού επιδόματος (συνημμένα υποδείγματα):

Μέσω: https://www.gov.gr ή με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω ΚΕΠ

-Δεν έχουμε εισπράξει το στεγαστικό επίδομα για τον ίδιον σπουδαστή και το ίδιο ακαδημαϊκό έτος άλλη φορά.  

-Την ακρίβεια και εγκυρότητα των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων

-Τα εκκαθαριστικά σημειώματα και έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας (γονέων και προστατευόμενων τέκνων).Επίσης, δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση από την υποβολή των παρόντων  Ε9 μέχρι σήμερα.

ή

-Τα εκκαθαριστικά σημειώματα και έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας μου Τα δε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς μου δεν έχουν ακίνητη περιουσία και δεν υποβάλλουν Ε9.Επίσης, δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση από την υποβολή των παρόντων  Ε9 μέχρι σήμερα.

ή

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα και έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας μου Τα δε προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς μου καθώς και η σύζυγός μου δεν έχουν ακίνητη περιουσία και δεν υποβάλλουν Ε9.Επίσης, δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση από την υποβολή των παρόντων  Ε9 μέχρι σήμερα. 

ή

Το ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και το Ε9 που περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή μας κατάσταση, είναι ακριβές αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που αναγράφονται είναι ακριβή.

Εγώ ο ίδιος, καθώς και το  προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς μου δεν έχουμε περιουσιακή κατάσταση και δεν υποβάλλουμε Ε9. (Διαμορφώστε ένα από τα συνημμένα υποδείγματα).  

ή κείμενο διαμορφωμένο ανάλογα

10.Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου και σπουδαστή/στριας.

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

- Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  διότι κατά το φορολογικό έτος 2020 αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος βάσει του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ και  δεν είχα κανένα εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό,  φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο, ή απαλλασσόμενο και ως εκ τούτου δεν είμαι υπόχρεος/η σε υποβολή Φορολογική δήλωσης. (Η ανωτέρω μόνο για Α΄ετείς σπουδαστές, διότι οι Β΄ετείς και Γ΄ ετείς υποβάλλουν φορολογική δήλωση λόγω του εισοδήματος από την πρακτική άσκηση. Εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ, παραμένουν προστατευόμενα μέλη)

-Δεν έχω ακίνητη περιουσία και δεν υποβάλω ποτέ Ε9 (Δήλωση περιουσιακής κατάστασης)  

11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

Λοιπά δικαιολογητικά που ελέγχονται κατά περίπτωση :

α) Πιστοποιητικό θανάτου στην περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας (ή ο φοιτητής) δεν αναφέρει στην αίτησή του το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.

β) Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος επικαλείται διάσταση ή διαζύγιο και δεν αναφέρει στην αίτησή του το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.

γ) Βεβαίωση Δήμου με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων σε περίπτωση που ο αιτών δηλώσει ότι διαθέτει κατοικία εκεί.

δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων που διαμένουν στο εξωτερικό του σπουδαστή/στριας  

Δικαιολογητικά που προέρχονται από υπηρεσίες της αλλοδαπής πρέπει να είναι μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο της αίτησης, η εξουσιοδότηση και υποδείγματα των  Υπεύθυνων δηλώσεων υπάρχουν συνημμένα για διευκόλυνση των δικαιούχων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να εκτυπώνονται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ ή μέσω ΚΕΠ

Επικοινωνία για διευκρινήσεις στα τηλέφωνα : 28410 28565, 28828 και στο email: astek_foititiko@mintour.gr. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Κατερίνα Κακουράτου

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram