Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

5 Νοεμβρίου 2021

Λειτουργία της ΑΣΤΕΚ, ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2021-22

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19721/3-11-2021 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών του Υπουργείου Τουρισμού, όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού ξεκινούν την λειτουργία τους υποχρεωτικά δια ζώσης και σε πλήρη σύνθεση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)    έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β)    έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ)    έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ)    έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Σημειώνεται ότι ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους/ίδιες.

Κατ’ εξαίρεση για την έναρξη των μαθημάτων στην ΑΣΤΕΚ τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, οι σπουδαστές/στριες της περίπτωσης δ) που θα προσέλθουν για μάθημα εκείνη την ημέρα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αρνητικό αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε σπουδαστής/τρια, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (σπουδαστική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι σπουδαστές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο θρανία τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια επίσης, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί παραπάνω ,όπως εφαρμόζονται ανά περίπτωση για τη συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός.

Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.

Σε περίπτωση κρούσματος,  ο σπουδαστής/τρια ενημερώνει υποχρεωτικά τον υπεύθυνο Διαχείρισης Πιθανού ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος Covid-19, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ., ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού προβλέπεται να γίνεται εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., και θα λαμβάνονται τα μέτρα που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος θα πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, και θα λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της εκπαιδευτικής μονάδας.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Κρούσματος Covid-19 : Σημαντηράκη Ευαγγελία, Διευθύντρια Σχολής, τηλ 28410-26691, email: simantiraki_v@mintour.gr.

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης Κρούσματος Covid-19: κος Λαγουδάκης Ιωάννης, καθηγητής τεχνικών μαθημάτων (τηλ 28410-28565, email: lagoudakis_i@mintour.gr

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram