Υπουργείο Τουρισμού - Logo-ΑΣΤΕΚ-Ανώτερη-Σχολή-Τουριστικής-Εκπαίδευσης-Κρήτης

11 October 2021

Κατατάξεις πτυχιούχων στις Α.Σ.Τ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η υποβολή αιτήσεων
πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α ́ έτος των ΑΣΤΕ θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε στη Σχολή (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο) είτε ταχυδρομικά (ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή) είτε μέσω e-mail στις γραμματείες των Σχολών ως εξής:ΑΣΤΕΡ:aster@mintour.gr, ΑΣΤΕΚ: astek@mintour.gr.


Για την κατάταξη στις Α.Σ.Τ.Ε. οι υποψήφιοι υποβάλλουν:
1,Αίτηση κατάταξης, την οποία θα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία της
Σχολής και η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής για
διευκόλυνση των υποψηφίων.
2. Αντίγραφο πτυχίου από τη Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να
φαίνεται ο βαθμός του πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ή σε περίπτωση που
έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία, βεβαίωση της
Γραμματείας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία
στην οποία να φαίνεται και ο τελικός βαθμός πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά
ψηφία.
3. Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται
επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από το
ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία αυτού.

ΑΣΤΕΚ - Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Logo
Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram